Rada Jihočeského kraje vyhlásila výzvu nového dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.“. Nízkopříjmové domácnosti z Jihočeského kraje tak budou moci znovu podávat žádosti o dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují emisní třídu 3, 4 a 5, za tepelné čerpadlo nebo za kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním. „Dotaci již nelze získat na pořízení nového plynového kondenzačního kotle a stejně jako v předchozích letech ani na jakýkoli nový kotel spalující uhlí. Celková částka na výměnu zastaralých kotlů činí 131,5 milionu Kč. V případě vyššího zájmu Jihočechů bude kraj usilovat o navýšení finančních prostředků tak, aby mohl uspokojit všechny žadatele,“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro krajské dotace Pavel Hroch s tím, že i letos bude možné požádat si také o vyplacení zálohy až do výše 60 % dotace.

Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby vlastnící rodinný dům, bytovou jednotku v bytovém domě nebo stavbu pro rodinnou rekreaci v Jihočeském kraji, kde se k vytápění používá (či před výměnou zdroje tepla po 1. 1. 2021 používal) zastaralý kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. „Základní podmínkou je, že žadatelé musejí nemovitost vlastnit a musejí v ní trvale bydlet. Požádat o dotaci mohou dále jen domácnosti splňující stanovené kritérium nízkopříjmovosti, tedy domácnosti tvořené výhradně starobními důchodci nebo osobami pobírajícími invalidní důchod 3. stupně, resp. domácnosti, v nichž žadatel nebo člen jeho domácnosti od 1. 1. 2022 pobíral alespoň po určitou dobu příspěvek na bydlení. Ostatní mohou o kotlíkovou dotaci požádat v programu Nová zelená úsporám,“ upřesnil Hroch.

Pro získání dotace musí žadatelé v první fázi podat elektronickou žádost. „Poté je nutné do 20 pracovních dnů doručit k elektronicky podané žádosti povinnou dokumentaci, a to buď v listinné podobě na podatelnu Jihočeského kraje, nebo datovou schránkou. Pro případ dotazů funguje speciální mailbox kotliky@kraj-jihocesky.cz a také informační linka s číslem 386 720 323, kde vám naše kolegyně a kolegové z Krajského úřadu Jihočeského kraje rádi a ochotně poradí se vším, co budete potřebovat,“ uzavřel Hroch.

Veškeré podklady a informace pro vyplnění a podání žádosti o kotlíkovou dotaci budou od 26. května 2023 zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz v záložce Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy II.

Od 29. května do 14. června 2023 budou probíhat v jihočeských okresních městech semináře pro žadatele, informace o přesném datu a místě konání seminářů jsou uvedeny na webu https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.

S přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci pomohou stejně jako v loňském roce bezplatně pracovníci místních akčních skupin (MAS) Jihočeského kraje. Kontaktní osoby z jednotlivých MAS naleznete zde.

Jak a kdy podat žádost:

Elektronické žádosti bude možné podávat od 26. června 2023 od 17 hod. (dle zákona musí být časová prodleva mezi vyhlášením výzvy dotačního programu a spuštěním příjmu žádostí min. 30 dnů).
Příjem elektronických žádostí bude ukončen 31. srpna 2024 ve 24 hod.
Elektronické žádosti budou podávány přes webovou aplikaci Portál občana Jihočeského kraje (viz https://pz.kraj-jihocesky.gov.cz ), přičemž po podání elektronického formuláře bude každé žádosti přiřazeno pořadové číslo dle času podání. Pro podání elektronické žádosti je připraven podrobný písemný návod, který žadatelé najdou v dokumentaci k vyhlášené výzvě.
Po podání elektronické žádostí je nutné doručit do 20 pracovních dnů na Krajský úřad Jihočeského kraje povinnou dokumentaci. Výčet povinných příloh a vzory formulářů jsou ke stažení na webových stránkách https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz v záložce Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy II.

Nízkopříjmové domácnosti:

Domácnosti, v nichž žadatel a všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
Domácnosti, v nichž žadatel, nebo člen jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Maximální dotační sazby pro jednotlivé nové zdroje tepla jsou: 

95 % způsobilých výdajů, max. 180 000 Kč, v případě pořízení tepelného čerpadla,
95 % způsobilých výdajů, max. 130 000 Kč, v případě pořízení kotle na biomasu s automatickým či ručním přikládáním.

Podporovatelné jsou pouze nové zdroje tepla zaregistrované v Seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí nebo zdroje splňující požadavky na ekodesign dle příslušných evropských nařízení.

Výdaje na výměnu zastaralého kotle jsou uznatelné od 1. 1. 2021.

Zdroj: Bc. David Hocke, Krajský úřad Jihočeského kraje