Před třemi lety se Český Krumlov jako první město v České republice začalo ucházet o certifikaci v rámci celosvětové iniciativy UNICEF Města přátelská k dětem (Child Friendly Cities Initiative). Obecným záměrem iniciativy je motivovat samosprávy k tomu, aby při svém rozhodování zohledňovaly práva a potřeby dětí a vytvořily vstřícné prostředí, kde děti mohou zdravě a bezpečně rozvíjet své schopnosti a přímo se podílet na rozhodování v oblastech, které se jich týkají.

„V projektu Město přátelské k dětem jde o mnohem víc než jen vytvářet pro děti zdravé, stabilní a bezpečné prostředí. Je i o to vytvářet prostředí, které je k nim férové, kde děti mají svůj hlas a tomu hlasu je nasloucháno. A to nejen formálně, ale se vší vážností. Žijeme ve společnosti, která dětem málo naslouchá. Děláme významná rozhodnutí, aniž bychom znali názor jedné čtvrtiny naší populace, kterou děti představují. O dětech se často uvažuje jako o budoucích občanech, ale ony s námi žijí právě teď. Město přátelské k dětem je přátelské nejen k dětem samotným, ale ve svém důsledku k nám všem,“ uvedla výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Aby Český Krumlov mohl tuto mezinárodní certifikaci získat, musí projít akreditačním procesem a dosáhnout všech dohodnutých kritérií a stanovených cílů, které si společně s Českým výborem pro UNICEF stanoví.

Jedním ze společně definovaných cílů bylo zmapovat názory, nápady a pocity žáků a studentů, kteří žijí či navštěvují školy v Českém Krumlově. Toho se podařilo dosáhnout tím, že Český výbor pro UNICEF ve spolupráci s městem zrealizoval na konci uplynulého školního roku anonymní dotazníkové šetření, do kterého se zapojilo zhruba 1300 žáků prvního a druhého stupně základních a necelých 200 studentů středních škol.

„Výsledky nám přinesly inspiraci pro to, co můžeme a máme řešit, co děti trápí a v čem vidí posun města. V současné době jednáme s místními školami o vzniku městského dětského parlamentu, který bude hlasem dětí při rozhodování o některých záležitostech o dění ve městě,“ dodává starosta Alexandr Nogrády.

Výstupy a výsledky dotazníkového šetření jsou jedním z klíčových podkladů pro vytvoření tzv. akčního plánu, souboru konkrétních opatření a aktivit, jejichž realizace v následujících několika letech povede k naplnění cílů iniciativy.

Hlavní zjištění dotazníkového šetření

Pocit štěstí více panuje u mladších dětí na 1. stupni ZŠ. O něco šťastnější se cítí chlapci než dívky. Děti z prvního stupně jsou nejšťastnější s rodinou, děti z druhého stupně již preferují kamarády.

Nešťastné se děti nejčastěji cítí, když se jim nedaří ve škole nebo když jsou v rodině hádky. Neúspěch ve škole více trápí děti z 2. stupně. Zatímco hádky v rodině snáší hůře děti z 1. stupně, zejména pak dívky.

Dvě třetiny dětí z Českého Krumlova navštěvují nějaký zájmový kroužek. Zájmům dominuje sport a zejména u chlapců také počítačové hry.

Mladší děti z 1. stupně častěji, než starší děti navštěvují různá volnočasová zařízení, zejména pak sportovní oddíly, ZUŠ a Dům dětí a mládeže.

Téměř polovina dětí pociťuje nedostatek času. Starší děti z 2. stupně častěji uvádějí, že jim brání v trávení volného času podle jejich představ nedostatek peněz nebo nezájem o dostupné aktivity.

Většina dětí bydlících v Českém Krumlově (85 %) je s životem ve městě spokojena. Naopak těch, u kterých převládá opačný pocit, je poměrně málo (15 %). Negativní názor mají častěji starší děti na druhém stupni. Spokojeni jsou častěji chlapci, děti ve věku do 12 let, žijící v městské části Domoradice, Horní Brána či Latrán a děti chodící do školy ZŠ Linecká.

Děti jsou přesvědčené o tom, že je v Krumlově dostatek míst pro trávení volného času a jsou spokojené s nabídkou volnočasových aktivit. Naopak trápí je čistota ve městě.

Ve škole se děti učí o nebezpečí kyberšikany a učitelé jsou dětem nápomocní, když je potřeba. Naopak děti nemají možnost se vyjadřovat k dění ve škole a nemají dostatek míst na trávení času mezi vyučovacími hodinami.

Dvě pětiny dětí se setkaly s šikanou, pětina s kyberšikanou, čtvrtina s nějakým kriminálním činem. Se šikanou se setkaly častěji starší děti chodící na 2. stupeň (44 %). To samé platí i pro kyberšikanu (23 %). S kyberšikanou jsou častěji konfrontovány dívky než chlapci.

Alespoň nějaké povědomí o dětských právech má 40 % dotázaných dětí. Větší povědomí je mezi staršími dětmi z 2. stupně (44 %). Děti nejčastěji spontánně zmiňují právo na život, na vzdělání, na vyjádření svého názoru a na odpočinek.

Děti na 2. stupni by se nejvíce chtěly zapojit do aktivit v oblasti sportu a životního prostředí. Necelá polovina (44 %) dětí z 2. stupně je ochotna zapojit se do rozhodování o věcech veřejných v Českém Krumlově.

Kompletní závěrečná zpráva s výsledky z dotazníkového šetření je k dispozici zde: STEM/MARK (ois.cz).